PETRODENN to wieloskładnikowy preparat do prowadzenia procesów bioremediacji gleb skażonych substancjami ropopochodnymi. Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu PETRODENN zostały wyizolowane z naturalnych siedlisk skażonych określonymi ksenobiotykami. Przy doborze odpowiednich gatunków bakterii kierowano się ich żywotnością oraz zdolnością do multiplikacji w zanieczyszczonym środowisku, której wynikiem jest efektywność degradacji zanieczyszczenia. Bardzo ważnym kryterium doboru była również zdolność do wspólnej integracji pomiędzy wytypowanymi gatunkami bakterii. Poddane tak rygorystycznej selekcji bakterie wprowadza się do środowiska w postaci inokulantów biologicznych.

Preparat wieloskładnikowy złożony z wyizolowanych ze środowiska naturalnego szczepów bakteryjnych zdolnych do efektywnego rozkładu substancji ropopochodnych.

W skład zestawu wchodzi bioinokulant, aktywator komórek bakteryjnych, stabilizator oraz stymulator wzrostu bakterii.

Jeden zestaw przewidziany jest do bioremediacji 500 m³ skażonej gleby w przypadku technologii ex situ lub 1ha skażonej gleby w przypadku technologii in situ. Częstotliwość aplikacji oraz dynamika procesu bioremediacji zależna jest od wielu czynników i jest ustalana indywidualnie dla każdego przypadku skażenia po wstępnej analizie laboratoryjnej.

Wyniki badań

W celu zbadania skuteczności preparatu PETRODENN w biodegradacji substancji ropopochodnych przeprowadzono doświadczenie pozwalające określić stopień utlenienia oleju napędowego oraz zużytego oleju transformatorowego (o zawartości węgla odpowiednio 60% i 64%) przez mikroorganizmy w środowisku glebowym.
Ponadto zbadano zmiany w liczebności mikroorganizmów w glebie po wprowadzeniu substancji zanieczyszczających oraz kontrolnie glebę pozbawioną zanieczyszczeń. Wyniki badań zestawiono w tabelach i przedstawiono na wykresach poniżej.

Aktywność oddechowa w glebie zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi wyrażona  w mg O2/kg

olej napędowy przepracowany olej transformatorowy
doba rodzima mikroflora PETRODENN rodzima mikroflora PETRODENN
4 3 99 116 106
8 227 433 282 405
12 336 710 345 550
16 438 881 373 627
20 560 1 008 393 732
24 669 1 126 408 822
28 778 1 226 422 919

 

Stopień biodegradacji substancji ropopochodnych w glebie (%)

olej napędowy przepracowany olej transformatorowy
doba rodzima mikroflora PETRODENN rodzima mikroflora PETRODENN
4 0,02 0,62 0,68 0,62
8 1,42 2,71 1,65 2,37
12 2,1 4,44 2,02 3,22
16 2,74 5,5 2,18 3,67
20 3,5 6,29 2,31 4,28
24 4,18 7,04 2,39 4,82
28 4,86 7,66 2,47 5,39

 

Stopień biodegradacji oleju napędowego [%]

Stopień biodegradacji przepracowanego oleju transformatorowego [%]

Stopień degradacji [%]

Liczebność mikroorganizmów (106 cfu) w 1 gramie badanej masy glebowej.

Należy pamiętać, iż prowadzenie bioremediacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi jest procesem złożonym zależnym od wielu czynników tj. zdolność gleby do samooczyszczania, dynamiki zmian mikroflory gleby, obecność innych źródeł węgla (niepochodzących z WWA) Parametry zebrano w postaci tabeli jak poniżej.

Czynniki środowiskowe wpływające na biodegradację (wg Steliga, 2006; Żygadło, 2005)

Usuwanie skażeń WWA z gleby za pomocą preparatu PETRODENN jest bezpieczną, wydajną i uzasadnioną ekonomicznie metodą bioremediacji.