Logowanie

Zarejestruj się

Akceptuję:
* Przeczytałem/am i akceptuję Regulamin oraz Politykę prywatności serwisu BIOBAKT wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy.

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIOBAKT sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 155; 90-525 Łódź, KRS: 0000368460, NIP: 7272769221, adres e-mail: biuro@biobakt.pl, w celu realizacji zamówienia. Poinformowano mnie o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Administratorem danych osobowych jest „BIOBAKT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 155 (kod pocztowy: 90-525) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368460, w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, (REGON: 100981006, NIP: 7272769221), kapitał zakładowy 20.000 zł. Dane kontaktowe:
• Adres poczty elektronicznej: biuro@biobakt.pl
• Adres korespondencyjny: ul. Wólczańska 155; 90-525 Łódź
• Numer telefonu kontaktowy: 42 637 04 28
Podstawą prawną przetwarzania danych w celu wykonania zamówienia jest wykonanie umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością wykonania umowy. Dane osobowe w celu realizacji umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy. Dane osobowe będą także przetwarzane przez Administratora w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (prowadzenie ksiąg rachunkowych) przez okres wymagany stosownymi przepisami prawa oraz w celach prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (cele statystyczne oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora), przez okres niezbędny do ich realizacji. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.