SANIBENT GR

Sanibent GR 3 kg
Sanibent GR 25 kg

Enzymaticko – bakteriálny prípravok do hnojovíc a kalov zvieracieho pôvodu SANIBENT GR.

Medzi závažné problémy, ktorým čelí súčasné poľnohospodárstvo, patrí znečistenie životného prostredia zvieracími výkalmi a močovinou, ktoré vznikajú v zariadeniach pre chov hospodárskych zvierat. Obzvlášť zaťažujúce a nebezpečné pre životné prostredie sú toxické plyny, ktoré vznikajú počas vyhnívania skladovanej a následne poľnohospodársky využívanej hnojovice.

Prípravok SANIBENT GR je určený na spracovanie hnojovice, močovky a ostatných tekutých i tuhých kalov zvieracieho pôvodu, ktoré môžu byť ďalej využité ako hnojivo v poľnohospodárstve. Je určený na redukciu zápachov, ktoré sú sprievodným javom chovu hospodárskych zvierat v chovných objektoch a v ich bezprostrednom okolí a počas spracovania maštaľného hnoja a hnojovice v poľnohospodárstve. Zníženie podielu amoniaku a sírovodíka v pôde je veľmi dôležité z hľadiska ochrany životného prostredia a z toxikologického aspektu.

Prípravok SANIBENT GR pôsobí na zlepšenie chovných podmienok vo vnútri chovateľský zariadení. Tento prípravok inhibuje rast patogénnych mikroorganizmov, ako sú plesne, huby alebo patogénne baktérie, a účinne redukuje procesy anaeróbneho rozkladu bielkovín. Znižuje riziko vzniku a šírenia chorôb, ktoré spôsobujú patogénne mikroorganizmy. Zlepšuje zdravotný stav a kondíciu a znižuje počet uhynutých hospodársky zvierat.

Požadované výsledky aplikácie prípravku SANIBENT GR:

  • redukcia nepríjemného zápachu v chovateľských priestoroch a ich okolí
  • redukcia nepríjemného zápachu pri poľnohospodárskom spracovaní hnojovice
  • zlepšenie chovateľských a hygienických podmienok v chovateľských priestoroch
  • zlepšenie zdravotného stavu zvierat, zníženie výskytu a šírenia chorôb dýchacích ciest a končatín
  • zníženie množstva uhynutých zvierat
  • homogenizácia hnojovice v nádržiach na hnojovicu
  • redukcia povrchového filmu usadenín
  • hygienizácia hnojovice a zvýšenie jej hnojivej hodnoty

Pôsobenie:

V prvej fáze, teda po aplikácii prípravku, enzymatická zložka prípravku iniciuje rozklad zložených látok, ktoré sú obsiahnuté v hnojovici alebo močovke (bielkoviny, tuky, škrob, celulóza a lignín) na jednoduché látky, ktoré predstavujú bezprostredný zdroj potravy pre baktérie obsiahnuté v prípravku. V druhej fáze dochádza k množeniu zaočkovaných baktérií a k ďalšiemu rozkladu hnojovice. Baktérie, ktoré sú súčasťou prípravku, iniciujú homofermentatívne  alebo heterofermentatívne mliečne kvasenie, znižujú hodnotu pH a tým aj rozvoj potogénnej hnilobnej mikroflóry. Látky, ktoré sú obsiahnuté v odpadových vodách, využívajú baktérie, priamo, ale aj nepriamo, na výstavbu vlastných vnútrobunkových štruktúr a využívajú ich ako vlastný zdroj potravy a energie.  Prípravok je vo forme granulátu a preto je jeho aplikácia v chovateľských priestoroch a na hromadách organického odpadu jednoduchá a pohodlná.

Využitie:

V nádržiach na hnojovicu alebo močovku, v septikoch, hnojiskách a jamách na močovku, v priestoroch hospodárskych budov, na hromady s hnojom, hromady kompostovaného materiálu, jamy na odpad z bitúnkov, v garbiarniach, v skládkach organického odpadu.

Zloženie prípravku: Účinná enzymatická látka s pomocnými látkami, ktoré tvorí mikrobiologická zložka pozostávajúca z nepatogénnych mikroorganizmov, z vhodnej kombinácie štartérov a minerálneho nosiča.

Dávkovanie: v chovateľských priestoroch: 2-3 gramy prípravku na každý 1m² povrchu chovateľského priestoru každých 7 dní, v prípade nádrží na hnojovicu: 10 gramov prípravku na každý 1m³ hnojovice každých 7 dní, v prípade hromád kompostovaného materiálu: 10 gramov prípravku na 1 tomu kompostovaného materiálu každých 7-14 dní v závislosti od druhu kompostovaného materiálu.

Bezpečnostné opatrenia: Prípravok používajte podľa návodu, ktorý je uvedený na etikete výrobku. Uschovajte na suchom a chladnom mieste, v uzatvorenej nádobe. Chráňte pred slnečným žiarením a uchovávajte mimo dosahu tepelných zdrojov. Dodržiavajte ochranné opatrenia pre manipuláciu a zaobchádzanie so sypkými a prachovými látkami.