PETRODENN je viaczložkový prípravok určený na aktiváciu procesov bioremediácie pôdy kontaminovanej ropnými derivátmi. Mikroorganizmy, z ktorých je zložený prípravok PETRODENN, boli izolované z prirodzených biotopov, ktoré boli zaťažené špecifickým typom xenobiotických látok. Pri výbere vhodných druhov baktérií bola zohľadnená ich životaschopnosť a schopnosť rozmnožovať sa v kontaminovanom prostredí, čo bezprostredne súvisí s efektívnosťou a účinnosťou degradácie znečisťujúcich látok. Medzi dôležité kritériá pri výbere vhodných baktérií patrila takisto schopnosť vzájomnej interakcie medzi vyselektovanými druhmi baktérií. Vybrané druhy baktérií, ktoré prešli prísnym hodnotením, sa do prostredia aplikujú v podobe biologických inokulantov.

S cieľom zistiť účinnosť prípravku PETRODENN a jeho podiel na procese biodegradácie ropných derivátov, bolo vykonaných niekoľko pokusov, na základe ktorých bola stanovená miera oxidácie motorovej nafty a použitých transformátorových olejov (s 60% a 64% obsahom uhlíka) za aktívnej účasti pôdnych mikroorganizmov.
Ďalej boli merané zmeny počtu mikroorganiznov vo vzorke pôdy po aplikácii znečisťujúcich látok a následne, pre porovnanie, po jej dekontaminácii. Výsledky testov sú zhrnuté v nižšie uvedených tabuľkách a grafoch.

Tab. Schopnosť dýchania pôdy znečistenej ropnými derivátmi vyjadrená v mg O2/kg

motorová nafta použitý transformátorový olej
čas pôvodná mikroflóra PETRODENN pôvodná mikroflóra PETRODENN
4 3 99 116 106
8 227 433 282 405
12 336 710 345 550
16 438 881 373 627
20 560 1 008 393 732
24 669 1 126 408 822
28 778 1 226 422 919

 

Tab. Stupeň biodegradácie ropných derivátov v pôde (%)

motorová nafta použitý transformátorový olej
čas pôvodná mikroflóra PETRODENN pôvodná mikroflóra PETRODENN
4 0,02 0,62 0,68 0,62
8 1,42 2,71 1,65 2,37
12 2,1 4,44 2,02 3,22
16 2,74 5,5 2,18 3,67
20 3,5 6,29 2,31 4,28
24 4,18 7,04 2,39 4,82
28 4,86 7,66 2,47 5,39

Stupeň biodegradácie motorovej nafty [%]

Stupeň biodegradácie použitého transformátorového oleja [%]

Tab. Počet mikroorganizmov (106 cfu) v 1 grame pôdnej vzorky

Je dôležité uvedomiť si, že bioremediácia kontaminovanej pôdy, ktorá je znečistená ropnými derivátmi, patrí medzi zložité procesy, ktoré závisia od mnohých faktorov, ako sú samočistiaca schopnosť pôdy, dynamika zmien mikroflóry v pôde, výskyt iných zdrojov uhlíka (ktoré nepochádzajú z polyaromatických uhľovodíkov). Jednotlivé parametre uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

Tab. Environmentálne faktory, ktoré ovplyvňujú biodegradáciu (podľa Steliga, 2006; Żygadło, 2005)

Odstránenie polyaromatických uhľovodíkov z pôdy pomocou prípravku PETRODENN predstavuje bezpečný, účinný a hospodárny spôsob bioremediácie.