Soilbakt 5L

637,20  brutto

Na stanie

Mikrobiologiczny kondycjoner środowiska glebowego Soilbakt

Wzrost intensywności rolnictwa prowadzi nieuchronnie do zmniejszania się warstwy próchniczej gleby. Skutki utraty warstwy próchniczej powodują negatywny wpływ na uprawy polowe a co za tym idzie mniejsze plony o słabszych walorach handlowych. Zmniejszenie aktywności mikrobiologicznej oraz zachwianie równowagi prowadzi do rozwoju pleśni, patogenów oraz zmniejszenia właściwości sorpcyjnych gleby.
SoilBakt to preparat stanowiący swoistą formę szczepionki doglebowej ukierunkowaną na odbudowę warstwy próchniczej. Bakterie zawarte w preparacie, poprzez własną aktywność metabolityczną zapobiegają wyjaławianiu gleby. Przyspieszają rozkład materii organicznej. Stymulują rozwój strefy włośnikowej korzeni, zwiększając w ten sposób powierzchnię poboru wody, a co za tym idzie ograniczają możliwość wystąpienia stresu spowodowanego niedoborem wody w glebie. Poprawiają gruzełkowatość gleby, zwiększają jej potencjał retencyjny i sorpcyjny. Przeciwdziałają powstawaniu warstwy płużnej. Pełnią istotną rolę w obiegu pierwiastków. Przywracają równowagę mikrobiologiczną oraz poprawiają parametry fizykochemiczne gleby. Wpływają na poprawę zdrowotności upraw i zwiększenie plonowania.
Sposób użycia: Preparat SoilBakt stosuje się w formie oprysku doglebowego w ilości 1 litr na 1ha w stężeniu 1 litr na 200-300 litrów wody. Aplikację należy przeprowadzić w okresie przedsiewnym bądź pożniwnym, najlepiej z jednoczesnym zabiegiem agrotechnicznym gwarantującym prawidłowe wymieszanie preparatu z wierzchnią warstwą gleby. Aplikacji nie należy wykonywać w okresie silnego promieniowania słonecznego.

Skład: Skład preparatu stanowi konsorcjum saprotroficznych bakterii glebowych w koncentracji nie mniejszej niż 1×109 jtk/ml

Warunki przechowywania: Preparat SoilBakt należy przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze poniżej 300C, nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla osób postronnych.
Środki ostrożności: Stosować preparat zgodnie z instrukcją zawartą na etykiecie. Chronić przed dziećmi. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Nie spożywać posiłków i napojów oraz nie palić tytoniu w trakcie stosowania preparatu. Nosić odpowiednią odzież ochronną. Przestrzegać zasad higieny osobistej. Po użyciu preparatu umyć dokładnie części ciała, które miały kontakt ze środkiem. W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.