Čistenie vôd

Bakteriálny prípravok určený na redukciu organických i neorganických usadenín z dna vodných nádrží.

Na dne každej vodnej nádrže sa usádzajú organické i neorganické látky, ktoré vytvárajú spodné usadeniny. Spodné usadeniny vznikajú z organických látok, ktoré pozostávajú z nerozložených, uhynutých živočíchov alebo z živočíšnych výkalov, teda tzv. detritov a zo sedimentujúcich látok sestonov. Ďalšiu zložku tvoria anorganické látky, ako sú napríklad kremík, íl alebo hlina, ktoré sa na dne vodných nádrží usádzajú a po usadení vytvárajú suspenziu.
Doba počas, ktorej sa usádzajú spodné sedimenty a ich zloženie závisí, okrem iného, aj od takzvanej trofie resp. úživnosti vodných nádrží. V usadeninách vysoko trofických vodných nádrží sa nachádzajú veľké zásoby výživných látok, ktoré tak môžu byť trvalo alebo dočasne vylúčené z kolobehu vodného ekosystému. Obmedzenie eutrofizácie sa pozitívne odzrkadľuje na redukcii bujnenia škodlivých rias, nepríjemného zápachu vody a vplýva na celkové zníženie množstva rias.

AKWESAN

Mikrobiologický prípravok z vhodne vyselektovaných kmeňov psychrofilných a psychrotrofných baktérií, nosičov a štartérov. Je určený na použitie v jazierkach, kúpacích jazerách a vo väčších vodných plochách. Je vhodný aj pri zakladaní jazierok alebo kúpacích jazierok, iniciuje kolobeh dusíka a pôsobí na rozvoj užitočnej bakteriálnej flóry.

AKWESAN GR

Bakteriálny prípravok určený na redukciu organických i neorganických usadenín z dna vodných nádrží.